අධ්‍යාත්මික වටිනාකම්වලින් සමාජය තවතවත් පෝෂණය කරමු.

ලොව පුරා විසිරී සිටින මුස්ලිම් ජනතාව ඒකරාශීව සිය ආගමික පිළිවෙත් ඉටු කරමින් හජ් උත්සවය සමරයි.

ඉමහත් හරසරින් සැමරෙන ආගමික පිළිවෙතක් වූ හජ් උත්සවයේ ප්‍රමුඛ  පරමාර්ථය වන්නේ සමානාත්මතාවයෙන් හා  සහජීවනයෙන් දිවි ගෙවීමයි.

එකී අධ්‍යාත්මික වටිනාකම්වලින් ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය තව තවත් පෝෂණය කොට පටු භේද අතැර සියලු දෙනාම මිත්‍රත්වයෙන් හා සහෝදරත්වයෙන් ජීවත්වීමට මේ හජ් උත්සවයේදී අධිෂ්ඨාන  කරගනිමු.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන

අග්‍රාමාත්‍ය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය

2023 ජුනි මස 28

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் வாழ்த்துச்  செய்தி

உலகெங்கிலும் பரந்து வாழும் இஸ்லாமியர்கள் இன்று தங்களது சமயக் கடமைகளை நிறைவேற்றி ஹஜ் பெருநாளைக் கொண்டாடுகிறார்கள். சமத்துவம் மற்றும் நல்லிணக்கம் என்ற அம்சங்களை கடைபிடித்து வாழவேண்டும் என்பதே மிகுந்த மதிப்புடன் கொண்டாடப்படும்  இந்த  ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் எமக்கு வழங்கும் முக்கிய செய்தியாகும்.

இந்த ஆன்மீக பெறுமானங்களினால் இலங்கை சமூகத்தை மென்மேலும் வளப்படுத்தி, குறுகிய வேறுபாடுகளை களைந்து அனைவரும் நட்புறவுடனும் சகோதரத்துவத்துடனும் வாழ இந்த புனித ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தினத்தில் உறுதிபூணுவோம்.

தினேஷ் குணவர்தன

பிரதமர்

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசு

2023 ஜூன் 28

Hajj Message

The Islam devotees the world over celebrate Hajj festival with much religious devotion and the spirit of mutual understanding and compassion.

The values of Hajj strengthen the noble values of peaceful coexistence, tolerance and harmony among the people.

The Sri Lankan society is enriched with these noble values. Hence, on this important occasion of Hajj, let us reaffirm our commitment to further strengthen peaceful coexistence, friendship and brotherhood among the people.

Dinesh Gunawardena

Prime Minister

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

28th of  June 2023